fbpx

Patikrinimo prieš važiavimą klausimai

A1, A KATEGORIJA

 1. Parodykite, kur tikrinsite alyvos lygį variklyje.

    Alyvos lygis variklyje tikrinamas pažiūrėjus per stikliuką šalia karterio arba naudojant matuoklį.

    2. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.

     Motociklas turi stovėti tiesiai (nepasviręs). Skudurėliu nuvalykite alyvą nuo matuoklio, įkiškite matuoklį į alyvą ir vėl ištraukite. Alyvos lygis turėtų būti tarp MIN ir MAX žymų. Jei žiūrime per stikliuką, jame turi matytis alyvos lygis tarp MIN ir MAX žymų.

     3. Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa).

      Priekinių stabdžių skysčio rezervuaras (talpa) yra prie priekinių stabdžių rankenėlės.

      4. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas, kad važiuotumėte saugiai. Skysčio lygį galima matyti per skaidrią bakelio sienelę – lygis turi būti tarp MIN ir MAX žymų.

       5.   Pasakykite, kaip tikrinsite varančiosios grandinės (ar kito tipo transmisijos elementų) būklę.

       Sukant galinį ratą, grandinė turi tolygiai gulti ant žvaigždutės, visi grandinės nareliai turi judėti laisvai.

       6.   Pasakykite, kaip tikrinsite, ar oro slėgis padangose pakankamas, kad važiuotumėte saugiai.

       Oro slėgis padangose tikrinamas manometru. Rodmenis palyginę su gamintojo rekomenduota reikšme, sužinosite, ar oro slėgio padangose pakanka, kad važiuotumėte saugiai.

       7.   Pasakykite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad važiuotumėte saugiai.

       Padangų protektoriaus rašto gylį galima pamatuoti slankmačiu arba specialiu įrankiu. (gylmačiu). Leistinas minimalus gylis 0,8 mm.

       8.   Pasakykite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

       Apžiūrėjus padangas, jos turi būti vienodai nusidėvėjusios, neturi būti įtrūkusios, gumbuotos, supjaustytos ar kitaip pažeistos. Nusidėvėjimas turi būti tolygus. Protektoriaus rašto gylis turi atitikti leistiną min 0,8 mm, jos slėgis turi būti tinkamas.

       9.   Pasakykite, kaip tikrinsite, ar bendra stabdžių elementų būklė tinkama saugiai važiuoti.

       Stabdžių elementų būklę galima tikrinti įsitikinant, kad stabdžių pedalas juda lygiai ir be pasipriešinimo, tikrinant stabdžių skysčio lygį ir spalvą, vizualiai vertinant stabdžių diskus ir kaladėles, taip pat patikrinant, ar stabdžių žibintai veikia teisingai. 

       10. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia stabdžiai.

       Motociklą pastumkite nuspaudę stabdžius. Nuspausta stabdžių rankenėlė neturi pasiekti vairo. Stabdžio pedalo ir rankenėlės eiga neturi būti per minkšta.

       11. Parodykite, kaip tikrinsite vairo laisvumą.

        Atsisėdus ant motociklo, vairą kelis kartus pilnai pasukti į kairę ir dešinę pusę. Tada nuspaudus priekinį stabdį, pastumdyti motociklą ir patikrinti ar vairas nekliba.

       Sukinėjant, vairas turi suktis lengvai, neklibėti, nestrigti.

       12. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia žibintai, ar atšvaitai yra švarūs.

       Įjungus variklį, įjungti žibintus ir patikrinti ar dega priekinis žibintas, galinė lempa. Perjunkti į ilgąsias šviesas – ir pakartoti.

       Vizualiai apžiūrėkite ar atšvaitai yra švarūs.

       13. Pasakykite arba parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.

       Nuspaudus garsinio signalo mygtuką, turi pasigirsti garsinis signalas. Kai kuriuose motocikluose prieš tai reikia įjungti degimą.

       14. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

       Kad veiktų posūkių signalai, degimas turi būti įjungtas. Pakaitomis įjungę posūkių signalus, apeikite motociklą ir apžiūrėkite, ar abiejų pusių posūkių signalai veikia.

       B1, B KATEGORIJA

       15. Parodykite arba pasakykite, kaip užrakinamas ir atrakinamas vairo užraktas.

       Norint užrakinti centrinį vairo užraktą reikia išjungti (užgesinti) variklį ir ištraukti raktelį iš užvedimo spynelės, tuomet sukant vairą į kairę arba į dešinę pusę pasigirs trakštelėjimas ir vairo pasukti daugiau neis. Reiškia vairo užraktas pilnai užrakino vairą ir nebeleis pasukti vairo nei į kairę nei į dešinę pusę. Norint atrakinti vairo užraktą reikia užvedimo raktelį įstatyti į užvedimo spynelę ir trumpais greitais judesiais sukinėjant į vairą kairę ir į dešinę tuo pačiu metu sukti užvedimo raktelį ir vairo užraktas atsirakins bei leis iškart užvesti variklį.

       16. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.

       Patikrinimą atlikti reikia automobiliui stovint lygioje vietoje, prieš užvedant, kol automobilio variklis yra šaltas. Pirmiausia ištraukiame variklio alyvos matuoklę, ją nuvalome ir vėl įstatome į tą pačią vietą. Tuomet pakartotinai ją ištraukus apžiūrime kiek ji buvo panirusi į alyvą. Ant matuoklės yra atžymos MIN ir MAX, normalus variklio alyvos lygis turi būti tarp MIN ir MAX žymų.

       17. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.

       Jeigu automobilis užvestas ir vairas sukasi į vieną ar kitą pusę labai lengvai, be didesnių pastangų, tai vairo stiprintuvas veikia. Esant neužvestam automobiliui vairas sukasi labai sunkiai, reikia daug fizinės jėgos, reiškia pats vairo stiprintuvas neveikia. Jei vairas sukasi sunkiai ir reikia daug fizinės jėgos esant užvestam varikliui, reiškia kad automobilyje nėra vairo stiprintuvo, arba jis sugedęs.

       18. Parodykite, kaip įjungiamas galinio lango šildymas.

       Mygtukas yra prie viso salono šildymo, vėdinimo valdymo sistemos mygtukų. Ant mygtuko nupieštas stačiakampis langas ir kylančios oro srovės – vingiuojančios rodyklės į viršų.

       19. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

       Aušinimo skystį tikrinsite po priekiniu variklio gaubtu „išsiplėtimo bakelyje” (hibridinis automobilis gali turėti du tokius bakelius: vidaus degimo variklio aušinimui ir elektrinio variklio sistemos aušinimui).

       Aušinimo skystis dažniausiai būna rausvos arba žalsvos spalvos

       Ant aušinimo skysčio bakelio yra žymos MIN ir MAX. Aušinimo skysčio neturėtų būti daugiau nei MAX, ar mažiau nei MIN.

       20. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.

       Įjungus ar užtraukus stovėjimo stabdį, bandant pajudėti turi jaustis stiprus pasipriešinimas Jei stovėjimo stabdis yra užtraukiamas, traukti reikia kol pasigirs 3–4 spragtelėjimai. Jei stovėjimo stabdis įjungiamas – pakelti ar nuspausti stabdžio jungiklį. Patikrinti kaip veikia stovėjimo stabdis dar galima ir kitu būdu, t.y. sustojus įkalnėje ar nuokalnėje, įjungus pavarą į neutralią padėtį, įjungti ar užtraukti stovėjimo stabdį. Atleidus darbinio stabdžio pedalą, automobilis turi neriedėti.    

       21. Pasakykite, kur pilsite langų plovimo skystį.

       Ši talpa yra po variklio gaubtu. Ant langų plovimo skysčio talpos dangtelio matysite pavaizduotą vandens srovę bėgančią ant stiklo.

       22. Parodykite, kaip tikrinsite ar veikia priekinio ir galinio (jei yra) langų plovimo sistema.

       Langų apiplovimo svirtis yra dešinėje vairo pusėje, jei plovimo sistema veikia ją patraukus į save pasigirsta varikliuko garsas ir pradeda bėgti skystis.Galinio lango plovimo sistema įjungiama su ta pačia dešiniąja svirtimi. Yra keli galimi apipurškimo būdai: su pertraukomis, be pertraukų (lėtai), be pertraukų (greitai).

       23. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.

       Paspaudžiate atitinkamą vietą ant vairo rato. Akcentuosime, jog skirtinguose automobiliuose įspėjamasis garso signalas gali pasispausti nevienodai (vienus reikia spausti stipriau, kitus silpniau), taip pat garsinio signalo mygtukas gali būti įrengtas vairo viduryje arba kiekvienoje vairo pusėje t. y. vairo kairėje ir dešinėje (laikant vairą vertikaliai).

       24. Pasakykite, kaip nustatysite ar nėra gedimo stabdžių antiblokavimo sistemoje (ABS)? Įjungus degimą, iškart užsidegs kontrolinės lemputės, tarp jų ir ABS. Po kelių sekundžių didžioji dalis lempučių užges, o ABS lemputės užgesimas reiškia, kad gedimų nėra. Jei lemputė lieka deganti, tai rodo, kad ABS sistemoje yra gedimas arba sistema neveikia. Neveikiant stabdžių antiblokavimo sistemai stipraus stabdymo metu ratai bus blokuojami ir prarandamas valdymas vairu.

       25. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas.

       Stabdžių skysčio lygį tikrinti reikia po priekiniu variklio gaubtu, stabdžių skysčio bakelyje. Stabdžių skysčio bakelis yra horizontaliai stabdžių pedalui į viršų. Ant bakelio žymimas simbolis „stabdžių būgnas su šalia esančiomis kaladėlėmis”. Ant stabdžių skysčio rezervuaro yra žymos MIN ir MAX, stabdžių skysčio neturėtų būti daugiau nei MAX, ar mažiau nei MIN.

       26. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

       Pasuksiu užvedimo raktelį ir įjungsiu degimą (užvesti automobilį nebūtina). Įjungsiu kairį (analogiškai ir dešinį) posūkio signalą. Išlipsiu iš automobilio ir apžvelgus įsitikinsiu, kad veikia visos posūkių signalo lemputės. Prietaisų skydelyje kontrolinės posūkių signalo lemputės turi mirksėti ritmingai. Jei mirksi neritmingai – reiškia perdegusi viena posūkių signalo lemputė.

       27. Pasakykite, kaip patikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.

       Vienas iš paprastesnių variantų – pasikviesti į pagalbą kitą žmogų, jog man (arba padedančiam asmeniui) nuspaudus stabdžio pedalą būtų galima pamatyti užsidegantį stabdžių šviesos signalą. Jeigu esu vienas(-a), galiu atbulomis privažiuoti prie bet kokios stiklinės vitrinos ar sienos, paspausti stabdžių pedalą ir tada stikle/sienoje matysiu stabdžių signalų atspindžius.

       28. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys.

       Nuspausiu mašinos stabdžio pedalą. Jis neturi nusispausti daugiau kaip trečią dalį savo eigos. Jei jaučiu, kad pedalas nusispaudžia daugiau arba iki galo (iki grindų) – darbinis stabdys veikia netinkamai.

       29. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.

       Šviesų jungimo rankenėlę suksiu pagal laikrodžio rodyklę – pirmiausia įjungsiu gabaritines, toliau artimąsias ir galiausiai tolimąsias šviesas. Kas kartą pasukus rankenėlę išlipsiu iš automobilio ir apžvalgos būdu apžiūrėsiu žibintus. Automobilio priekyje turi degti atitinkamai gabaritinės, artimos ar tolimos šviesos, automobilio gale – raudonos gabaritinės šviesos ir numerio apšvietimas (turite mokėti įjungti kiekvieną šviesų padėtį).

       30. Pasakykite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose.

       Atsidarius degalų pylimo dangtelį rasiu lipduką su rekomenduojamu oro slėgiu padangose. Kituose (B kategorijai priklausančiuose) automobiliuose šią informaciją rasime atidarę šonines priekines dureles arba ant durelių statramsčio.

       31. Pasakykite, kaip tikrinsite oro slėgį padangose.

       Atsukus padangos ventilio dangtelį įstatysiu manometrą, paspausiu jį ir palaikius kelias sekundes atleisiu, tuomet prietaiso skalėje matysiu, koks slėgis yra padangoje. Taip patikrinsiu visas automobilio padangas. Oro slėgį tikrinsiu, kai padanga bus šalta, t. y. prieš važiavimą, kadangi važiuojant padanga šyla, oro slėgis joje didėja. Iš karto po važiavimo oro slėgį išmatuočiau netiksliai.

       32. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

        Protektoriaus rašto gyli. Galiu išmatuoti slankmačiu. Rašto gylis negali būti mažesnis nei: žiemą 3,0 mm, vasarą 1,6 mm. Matuojame su gylmačiu arba slankmačiu.

       33. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti.

       Padangų būklę tikrinsiu apžvalgos būdu: padangos negali būti suskirdusios, atplyšusiomis dalimis, su matomais įtrūkimais, per mažu nei nustatyta protektoriaus rašto gyliu, nutrūkusiais kordo siūlais (vielomis). Ant tos pačios ašies turi būti to pačio aukščio, pločio, rašto, vienodo nusidėvėjimo ir sezoniškumo padangos.

       34. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.

       Avarinę šviesos signalizaciją tikrinsiu apžvalgos būdu t. y. įjungsiu avarinę šviesos signalizaciją, išlipsiu iš automobilio ir įsitikinsiu, kad veikia visos posūkių signalo lemputės.

       C1, C, D1, D kategorija

       35. Pasakykite kokius veiksmus atliksite su tachografu prieš pradėdamas darbą ir jį pabaigus.

       Jei tachografas skaitmeninis prieš pradedant darbą įdėsime kortelę į tam skirtą lizdą. Patikrinsime ar teisingai suvesti transporto priemonės ir vairuotojo duomenys, ar automatiškai parenkama vietovė jei ne ją suvedame. Jei automatiškai nefiksuojamas vairavimo pradžios laikas tai padarome paspausdami vairo simbolį. Pabaigus darbą jei reikia nurodome atvykimo vietą, tolimesnės veiklos rūšį. Išimame kortelę. Esant analoginiam tachografui, duomenis surašome tvarkingai ranka, įdedame registracijos lapą į tachografą, baigus darbą lapą išimame, supildome likusius duomenis (atvykimo vieta, nuvažiuoti kilometrai). Sugedus prietaisui veiklą nubraižome registracijos lapo antroje pusėje.

       36. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar oro sistemoje nėra nuotėkio.

       Apeinant automobilį, pasiklausyti ar nesigirdi šnypštimo. Patikrinti ar nemažėja slėgis sistemoje išjungus variklį.

       37. Pasakykite, į ką būtina atsižvelgti, pakraunant transporto priemonę.

       Krovinio svoris bei apkrova ant ašių turi neviršyti leistinų normų. Gabaritai neturi viršyti leistinų normų. Atsižvelgti į svorio paskirstymą ant ašių, išdėstyti simetriškai, apačioje krauti sunkesnius krovinius, pritvirtinti, kad nejudėtų. Krovinys turi netrukdyti matomumui, neteršti aplinkos. Patikrinti, ar padėklai patikimai apvynioti plėvele.

       38. Pasakykite, kaip tikrinsite žibintų ir atšvaitų būklę.

       Tikriname apžiūrėdami vizualiai. Pirmiausia įjungsime gabaritines, toliau artimąsias ir  tolimąsias šviesas, rūko žibintus. Kas kartą įjungus išlipti iš automobilio ir apžvalgos būdu apžiūrėti žibintus. Automobilio priekyje turi degti atitinkamai gabaritinės, artimos ar tolimos šviesos, rūko žibintai. Automobilio gale – raudonos gabaritinės šviesos ir numerio apšvietimas, rūko žibintas. Taip pat apžiūrimi žibintai turi būti nesutrūkę, važiuojant šviesos  spindulys neturi pastebimai virpėti, tai reikštų atsipalaidavusius ar nulūžusius laikiklius. Posūkių žibintai, įjungus, turi ritmiškai mirksėti, jei indikatorinė lemputė prietaisų skydelyje mirksi neįprastai dažnai tai reiškia kažkuri lemputė išorėje perdegusi, apžiūrime vizualiai išlipę iš transporto priemonės…

       Atšvaitai taip pat apžiūrimi, turi būti švarūs, nesuskilę, nenuplyšę ir atspindėti šviesą.

       39. Pasakykite, kaip tikrinsite stiklų būklę.

       Vizualiai patikrinti ar stiklai švarūs, nesuskilę, nesubraižyti, stiklo paketai neaprasoję.

       40. Pasakykite, kaip tikrinsite purvasaugių būklę.

       Purvasaugiai turi būti nenutrūkę, neįplyšę.

       41. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar oro slėgio padangose pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

       Oro slėgis tikrinamas manometru ir palyginamas su gamintojo rekomenduota reikšme.

       42.           Pasakykite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

       Padangos protektorius turi indikatorius, parodančius koks yra minimalus leistinas gylis. Taip pat gylį galima pamatuoti slankmačiu, lyniuote arba specialiu įrankiu. Matuojama pagrindiniuose grioveliuose ¾ padangos pločio plote. Minimalus leistinas gylis yra 1mm.

       43. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

       Padangos neturi būti gumbuotos, įtrūkusios ar kitaip pažeistos, protektoriaus rašto gylis turi atitikti leistiną. Tarp ratų neturi būti įstrigusių daiktų. Padangų nudilimas tolygus. Minimalus leistinas protektoriaus gylis krovininiam automobiliui 1 mm, autobusui – 2 mm.

       44. Pasakykite, kaip tikrinsite stiklo valytuvų būklę.

       Papurškus skysčio, valytuvas turi tolygiai ir švariai nuvalyti stiklą. Valytuvas neturi klibėti ant ašelės – tai reikštų nusidėvėjusią tvirtinimo vietą.

       45. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar kėbulo būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

       Kėbulas turi būti nesurūdijęs, neišpuvęs, nesulūžęs, varžtai neatsisukę.

       46.           Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar oro slėgis stabdžių sistemoje yra tinkamas saugiai važiuoti.

       Išjungę variklį stebėkite, ar nemažėja slėgis sistemoje. Išjungę variklį paremkite ratus, atleiskite stovėjimo stabdį ir nuspaudę darbinį stabdį stebėkite, ar slėgis nenukrenta greičiau kaip 3 psi (0,2 atm) per minutę automobilyje arba 4 psi (0,3 atm) per minutę transporto priemonių junginyje. Apeidami automobilį pasiklausykite, ar nesigirdi šnypštimo.

       47.  Pasakykite, kaip tikrinsite ar automobilyje yra pakankamas skaičius gesintuvų ir jie atitinka reikalavimus.

       Automobilyje tikrinsiu, ar yra pakankamas skaičius gesintuvų pagal teisės aktų reikalavimus, kurie gali skirtis priklausomai nuo šalies ar regiono.

       Gesintuvas turi būti periodiškai tikrinamas, kada patikrinti nurodoma ant užklijuoto specialaus lipduko. Patikrinti reikėtų po kiekvieno jo panaudojimo. Taip pat pažiūrėti ar gesintuvo slėgio rodyklė žalioje zonoje.

       48. Pasakykite, kaip nustatysite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.

       Automobilis pastatomas lygioje vietoje, tepalas tikrinamas, kai variklis šaltas. Ištraukite alyvos lygio matuoklį ir nuvalę skudurėliu įkiškite jį atgal į jo vamzdelį iki galo ir vėl ištraukite.Alyvos lygis turėtų būti tarp MIN ir MAX žymų.

       49. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar ratų tvirtinimo veržlės yra patikimai užsuktos.

       Raktu patikrinti ratų veržles, ypatingą dėmesį skiriant galiniams ratams, ypač pavažiavus po padangų keitimo.

       50. Pasakykite, kaip tikrinsite pneumatinės pakabos padėtį ir būklę.

       Tikrinama periodiškai automobilių servise. Vizualiai patikrinti ar nelūžusios spyruoklės arba lingės, nepažeistos oro pagalvės. Važiuojant reikia atkreipti dėmesį ar nėra pašalinių garsų.

       51. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.

       Pasitelkti pagalbą ir pažiūrėti nuspaudus stabdžių pedalą arba pasinaudoti atspindžiu privažiavus prie sienos.

       52. Parodykite arba pasakykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.

       Surasti ir parodyti aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelį.

       53. Pasakykite, kaip nustatysite, kad aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

       Atvėsus varikliui, aušinimo skysčio lygis išsiplėtimo bakelyje turi būti tarp minimumo ir maksimumo.

       54. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.

       Įjungęs degimą arba užvedęs automobilį prietaisų skydelyje, kartu su įjungtais žibintais užsidegs ir atitinkamos kontrolinės lemputės (gabaritinės, artimosios, tolimosios, priekinės priešrūkinės ar galinės priešrūkinės), taip galėsiu patikrinti šių žibintų veikimą.

       Apie sugedusią ar perdegusią žibinto lemputę prietaisų skydelyje praneš kontrolinė lemputė (jei tokia funkcija numatyta automobilio sistemoje).

       Likusius žibintus tikrinsiu vizualiai (numerio apšvietimą, stop žibintus, atbulinės eigos žibintus). 

       Kita galimybė yra paeiliui įjungti žibintus ir tikrinti vizualiai apžiūrėjus ar žibintai šviečia.

       55. Parodykite arba pasakykite, kaip keičiama tachografo duomenų laikmena.

       Tachografo duomenų laikmena (kortelė) keičiama išimant seną kortelę ir įdedant naują. Tai reikalauja įsidėti naują kortelę į skaitytuvą ir atlikti reikiamus veiksmus, pvz., įvesti PIN kodą ar pasirinkti režimą. Po to patikrinama, ar kortelė tinkamai veikia ir ar duomenys teisingai registruojami.

       56. Pasakykite, kaip valdysite pakėlimo aikštelę. Jei pakėlimo aikštelės egzamino transporto priemonėje nėra – kaip tikrinsite, ar visos durys, įskaitant krovinių skyriaus, yra patikimai uždarytos.

       Kabinoje įjunkite valdymo pultą, tuomet svirtelėmis arba mygtukais valdysite aikštelę.

       Jei pakėlimo aikštelės nėra, patikrinsite vizualiai ir fiziškai ar visos durys, įskaitant krovinių skyriaus, yra uždarytos. 

       57. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.

       Jei vairas sukasi sunkiai ir reikia daug fizinės jėgos esant užvestam varikliui, reiškia, kad automobilyje nėra vairo stiprintuvo, arba jis yra sugedęs. Tai gali perspėti ir kontrolinė lemputė „Vairas su šauktuku” (bet ji yra ne visuose automobiliuose). Užvedus automobilio variklį, vairą galima pasukti lengviau, nei prieš užvedant automobilį. Tai reiškia, kad vairo stiprintuvas veikia.

       58. Parodykite arba pasakykite, kaip patikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

       Įjungti posūkio signalus, patikrinti ar signalinė lemputė mirksi įprastu dažniu. Vizualiai patikrinti žibintus.

       59. Parodykite arba pasakykite, kur yra langų plovimo skysčio papildymo vieta.

       Surasti ir parodyti langų plovimo skysčio talpą.

       60. Parodykite, kaip tikrinsite ar veikia priekinio stiklo plovimo sistema.

       Vairo dešinės pusės svirtelę patraukiate link savęs: taip įjungiama langų plovimo sistema priekiniame stikle.

       Kiti automobiliai gali turėti sukamą svirtelės galiuką, kurį sukant išleidžiamas langų plovimo skystis. Dar kiti automobiliai gali turėti mygtuką, kurį reikia paspausti rankenėlės gale, kad būtų įjungta palaikomoji valymo sistema.

       61. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti prieš užvesdami variklį.

       Patikrinamas pakaitinimo žvakių indikatorius (turi užgesti), manometras, tepalo lygis skydelyje (jei rodomas), kuro daviklis.

       62. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti užvedę variklį.

       Oro slėgis, tepalo slėgis, temperatūra, manometrą , atkreipti dėmesį ar indikuojančios gedimą lemputės nedega.

       Nepamirškite, kad egzamino metu klausimai gali būti pateikti atsitiktine tvarka, nepriklausomai nuo to, kokios kategorijos egzaminą laikote- C, CE ar C+CE.

       C1E, CE, D1E, DE KATEGORIJA

       71. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar kėbulo būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

       Apeidami automobilį apžiūrėkite, ar kėbulas nesurūdijęs, neišpuvęs, nesulūžęs, varžtai neatsisukę.

       72.           Pasakykite, kaip valdysite pakėlimo aikštelę. Jei pakėlimo aikštelės egzamino transporto priemonėje nėra – kaip tikrinsite, ar visos durys, įskaitant krovinių skyriaus, yra patikimai uždarytos.

       Kabinoje įjunkite valdymo pultą, tuomet svirtelėmis arba mygtukais valdysite aikštelę.

       Jei pakėlimo aikštelės nėra, patikrinsite vizualiai ir fiziškai ar visos durys, įskaitant krovinių skyriaus, yra uždarytos. 

       73. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar ratų tvirtinimo veržlės patikimai užveržtos.

       Apeidami automobilį, raktu patikrikite ratų veržles.

       74. Pasakykite, kaip tikrinsite stiklo valytuvų būklę.

       Papurškus skysčio, valytuvas turi tolygiai ir švariai nuvalyti stiklą. Valytuvas neturi klibėti ant ašelės – tai reikštų nusidėvėjusią tvirtinimo vietą.

       75.   Pasakykite, kokius veiksmus atliksite su tachografu prieš pradėdamas darbą ir jį pabaigus.

       Prieš pradėdamas darbą, vairuotojas prisijungia prie tachografo, pasirenka „Pradėti darbą” režimą ir patikrina, ar įrenginys veikia tinkamai. Darbo pabaigoje jis pasirenka „Pabaigti darbą” režimą, atsijungia nuo tachografo ir gali patikrinti darbo laiko ataskaitą, užtikrinant, kad visi duomenys yra teisingi.

       76. Pasakykite, kaip tikrinsite žibintų ir atšvaitų būklę.

       Įjungęs degimą arba užvedęs automobilį prietaisų skydelyje, kartu su įjungtais žibintais užsidegs ir atitinkamos kontrolinės lemputės (gabaritinės, artimosios, tolimosios, priekinės priešrūkinės ar galinės priešrūkinės), taip galėsiu patikrinti šių žibintų veikimą.

       Apie sugedusią ar perdegusią žibinto lemputę prietaisų skydelyje praneš kontrolinė lemputė (jei tokia funkcija numatyta automobilio sistemoje).

       Likusius žibintus tikrinsiu vizualiai (numerio apšvietimą, stop žibintus, atbulinės eigos žibintus). 

       Kita galimybė yra paeiliui įjungti žibintus ir tikrinti vizualiai apžiūrėjus ar žibintai šviečia.

       Apeidami automobilį apžiūrėkite, ar atšvaitai švarūs, nesuskilę, tinkamai atspindi šviesą.

       77. Pasakykite, kaip tikrinsite purvasaugių būklę.

       Purvasaugiai turi būti nenutrūkę, neįplyšę.

       78. Pasakykite, kaip tikrinsite pakabos būklę.

       Vizualiai patikrinama, ar nelūžusios spyruoklės arba lingės, nepažeistos oro pagalvės. Važiuojant reikia atkreipti dėmesį, ar nėra pašalinių garsų. Pakabos būklė periodiškai tikrinama servise.

       79. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti prieš užvesdami variklį.

       Patikrinamas pakaitinimo žvakių indikatorius (turi užgesti), manometras, tepalo lygis skydelyje (jei rodomas), kuro daviklis.

       80. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti užvedę variklį.

       Oro slėgis, tepalo slėgis, temperatūra, manometrą , atkreipti dėmesį ar indikuojančios gedimą lemputės nedega.

       Nepamirškite, kad egzamino metu klausimai gali būti pateikti atsitiktine tvarka, nepriklausomai nuo to, kokios kategorijos egzaminą laikote- C, CE ar C+CE.

       81. Pasakykite, į ką būtina atsižvelgti pakraunant transporto priemonę.

       Krovinio svoris bei apkrova ant ašių turi neviršyti leistinų normų. Gabaritai neturi viršyti leistinų normų. Atsižvelgti į svorio paskirstymą ant ašių, išdėstyti simetriškai, apačioje krauti sunkesnius krovinius, pritvirtinti, kad nejudėtų. Krovinys turi netrukdyti matomumui, neteršti aplinkos. Patikrinti, ar padėklai patikimai apvynioti plėvele.

       82. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar oro sistemoje nėra nuotėkio.

       Išjungę variklį stebėkite, ar nemažėja slėgis sistemoje. Išjungę variklį paremkite ratus, atleiskite stovėjimo stabdį ir nuspaudę darbinį stabdį stebėkite, ar slėgis nenukrenta greičiau kaip 3 psi (0,2 atm) per minutę automobilyje arba 4 psi (0,3 atm) per minutę transporto priemonių junginyje. Apeidami automobilį pasiklausykite, ar nesigirdi šnypštimo.

       Liepos mėnesio akcija

       Visą liepos mėnesį mūsų vairavimo mokykla turi ypatingą pasiūlymą Jums! 💥

       📢 Gaukite 20 eurų nuolaidą1 šiems kursams: 🚗🛵🚚

       🟥 A, A1 kategorijos;

       🟥 B kategorija;

       🟥 C, CE kategorijos;

       🟥 95 kodo pradinis mokymas.

        Kodėl rinktis mus?

       🔺 Patyrę instruktoriai, kurie padės įveikti bet kokias kliūtis;

       🔺 Lankstus mokymosi grafikas, pritaikytas jūsų poreikiams;

       🔺 Draugiška ir palaikanti aplinka, kurioje mokytis bus malonu.

       ⏳Nepraleiskite šios progos!⏳

       Akcija galioja visą liepos mėnesį!

       Užsiregistruoti į kursus galite žemiau esančioje formoje. 👇


       1. Akcija taikoma nuo pradinės puslapyje nurodytos kainos.  ↩︎

       Benas

       Labai rekomenduoju JAGO vairavimo mokyklą. Čia dirba tik profesionalūs, savo darbą išmanantys instruktoriai, kurie mokinį išmokins vairuoti, o daromas klaidas ramiai išaiškins ir duos patarimų, kaip jų išvengti. Rekomenduoju instruktorę Aidą! Pamokų metu buvo labai faina, linksma, nenuobodu. Galėdavau klausti visko, o instruktorė viską ramiai paaiškindavo. Mokyklinį ir Regitros egzaminus išlaikiau iš pirmo karto!

       Lukas

       Labai didelis ačiū instruktorei Aidai už kantrybę ir laiką. Instruktorė viską labai gerai išdėstė ir paaiškino taip kaip turi būti. Buvo įdėta daug pastangų ir pagaliau įgyvendinau savo tikslą kartu su JAGO ir puikia instruktore. Rekomenduoju visiems – išlaikiau praktinį egzamina iš 1 karto su viena klaida.

       Dovilė

       Labai gera mokykla, administracijos darbuotojos – visada padės jei kyla neaiškumų. Dovydas – labai puikus instruktorius: visada nuramins, išaiškins klaidas, vienas malonumas mokytis vairuoti 🙂

       Gabrielė

       Labai džiaugiuosi mokindamasi Jago mokykloje. Visi labai malonus, puikus aptarnavimas. Modesta -geriausia sutikta instruktorė: visada labai maloniai bendrauja, paaiškins, pakartos, begalo kantri, o važiuodama nejaučiu jokios įtampos ar streso 🙂

       Violeta

       Dėkoju gerb. instruktoriui Arvydui Suveizdžiui – mielas, mandagus, kantrus, labai aiškiai paaiškina, tikras savo darbo srities specialistas. Pagarba. Rekomenduoju šį instruktorių. Puikus mokytojas, geba nuraminti, švelniai paaiškina klaidas.

       Dovilė

       Labai gera mokykla, administracijos darbuotojos visada padės jai kyla neaiškumų. Dovydas labai puikus instruktorius – visada nuramins, išaiškins klaidas, vienas malonumas eiti 🙂

       Aurimas

       Dovydas – labai puikus mokytojas, rekomenduoju.

       Olga

       Rekomenduoju vairavimo mokyklą 100%.
       Teorijos mokiausi pati, praktinį vairavimo egzaminą išlaikiau 2-u bandymu, bet šiandien praktinio vairavimo egzaminą Regitroje išlaikiau pirmu bandymu!!! Važiavau su instruktoriumi Arvydu Vilimu.
       Ilgai mokiausi, bet koks rezultatas!!! Dar kartą labai ačiū, kad išmokėte mane vairuoti.

       Registracija į kursus